Korona: Dette er reglene for sykepenger, ferie og permittering
17/03/2020
Virusutbruddet får store konsekvenser for mange arbeidsforhold. Her er sju relevante spørsmål når noen i virksomheten blir rammet.

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med gjeldende regelverk.

Stortingsflertallet har bedt regjeringen om flere endringer i gjeldende regelverk for å lette situasjonen for norske virksomheter. Endringene forutsetter flertall under stortingsbehandling før de blir endelig lov. Det forventes at endelig stortingsbehandlingsbehandling skjer torsdag denne uken.

1. Vi må permittere flere av våre ansatte. Hva er viktig å tenke på?

Dersom ansatte ikke kan sysselsettes på en økonomisk forsvarlig måte, kan det foreligge grunnlag for å permittere. Dette må vurderes konkret. 

Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Arbeidsgiver må fylle ut bekreftelse på arbeidsforhold og permittering for hver enkelt arbeidstaker (skjema NAV 04-08.04), i tillegg til at permitteringsvarsel gis til den ansatte.

Foruten å rapportere riktig lønn, skal arbeidstaker innrapporteres i a-meldingen som “permittering” i den grad de er permittert. Første dag i rapporteringsperioden skal være første lønnspliktdag.

2. En ansatt har blitt smittet av koronavirus. Er arbeidsgiver pliktig til å betale sykepenger?

Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

3. Kan jeg nekte arbeidstaker å reise på en avtalt ferie til smitteområder?

I utgangspunktet ligger det utenfor arbeidsgivers styringsrett å nekte ansatte å reise på ferie til et smitteutsatt område. En slik privat reise kan imidlertid være i strid med lojalitetsplikten i arbeidsforholdet, dersom den ansatte ikke vil kunne oppfylle arbeidsplikten ved hjemkomst. Dette vil typisk gjelde i tilfeller der den ansatte ikke kan arbeide fra hjemmekontor.  

4. Kan arbeidsgiver kreve at ansatte tar ut ferie i stedet for sykmelding etter en utenlandsreise (hvis det avtales på forhånd)?

Loven er ikke til hinder for at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enig om at arbeidstaker skal ta ut ferie i forlengelsen av at arbeidstakeren er kommet hjem fra utenlandsreise. Selv om arbeidsgiver skulle ha anledning til å forlenge ferien med to uker, så kan ikke arbeidsgiver kreve at arbeidstaker tilbringer disse to ukene i boligen sin (i «hjemmekarantene»). Videre er det legen som vurderer om det er behov for sykmelding. Blir arbeidstakeren sykmeldt i perioden vedkommende etter planen skulle avviklet ferie, kan arbeidstakeren på visse vilkår kreve ferien utsatt.

5. Hvilke rettigheter har arbeidstaker når barnehagen/skole er stengt på grunn av koronasmitte?

Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger, opplyser NAV. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen.

Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

6. Har arbeidstaker rett til sykepenger dersom han må være hjemme i karantene med koronasykt barn?

Om arbeidstaker må være hjemme i karantene med koronasykt barn, kan arbeidstaker ha rett til sykmelding fordi vedkommende selv kan være smittet. Arbeidstaker må ta kontakt med legen for å vurdere om det er medisinsk grunn for å få sykmelding. 

7. Hvilke rettigheter har selvstendig næringsdrivende og frilansere?

Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

 

Artikkel og foto er hentet fra Sticos.no

SE FLERE INNLEGG

SE FLERE INNLEGG

Har du noen spørsmål?